ĐỀ THI VICTORIA LỚP 2

quý khách vẫn xem bản rút ít gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản không thiếu thốn của tài liệu trên đây (621.65 KB, 6 trang )


Bạn đang xem: Đề thi victoria lớp 2

TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 2 MÔN : TIẾNG ANH – VÒNG TRƯỜNG (Thêi gian lµm bµi 40 phót) N¨m häc 2012 - 2013 Name: Class: School: Mark (in number) Mark (in word) I. Look và read. Put a tiông xã () or cross () in the box. There are two examples (2.5 points) Examples: This is a computer game. It’s a hamster. 1. This is a teddy bear. 2. This is a rat. 3.
This is a grasshopper. 4. This is a mouth. 5. This is a park. II. Look at the pictures and the letters. Then write the word. There’s one example (2.5 points)   TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA 1.
2. 3. 4. 5. III. Read this. Fill in the blank with a word next khổng lồ the pictures 1 – 5. There’s one example (2.5 points) Example: This is my mom 1. I have a ………………………………… 2.
Look! It’s a big…………………………. 3. They are blaông chồng …………………………… 4. He’s a………………………………. 5. She has two………………………………. TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA 2 monkeys IV. Look and count. Then write the number và the word next lớn the pictures. There’s one example (2.5 points). 0. 3. 1.
4. 2. 5. The end TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA ANSWER KEY I. Look & read. Put a tiông chồng () or cross () in the box. There are two examples (2.5 points) Examples: This is a computer game. It’s a hamster. 1. This is a teddy bear.
2. This is a rat. 3. This is a grasshopper. 4. This is a mouth. 5. This is a park. II. Look at the pictures and the letters. Then write the word. There’s one example (2.5 points) 1. Horse 
      TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA 2. spider 3. snake 4. Turtle 5. hands III. Read this. Fill in the blank with a word next to lớn the pictures 1 – 5. There’s one example (2.5

Xem thêm: 10 Đặc Sản Không Thể Bỏ Qua Khi Đến Miền Tây Mùa Nước Nổi, Gợi Nhắc Đặc Sản Miền Tây Mùa Nước Nổi

points) Example: This is my mom 1. I have sầu a ……rabbit………………… 2. Look! It’s a big elephant. 3. They are blaông xã teddy bears. 4. He’s a cook. 5. She has two ears. TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA 2 monkeys IV. Look và count. Then write the number and the word next to lớn the pictures. There’s one example (2.5 points).
*
Đề thi học sinh giỏi cung cấp ngôi trường môn Tiếng Anh lớp 7 Năm học: 2010 - 2011 5 12 235
*
Đề thi học sinh tốt cấp ngôi trường vòng eo môn Tiếng Anh lớp 8 năm học:2010 -2011 8 2 159
*
đề thi giờ đồng hồ anh cấp trường 8 1 7
*
Đề thi giờ anh IOE cung cấp quận, thị trấn, thị thành lớp 6 206 13 47
*
De HSG Tieng Anh vong thi tinc 7 346 2
*
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤPhường. TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH – KHỐI LỚP. 12 pptx 5 384 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *